1. ALGEMEEN

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.descroes.be, verder ‘de website’ genoemd.

De website wordt ter beschikking gesteld door Descroes bv met zetel te Straatsburgdok Noordkaai 33, 2030 Antwerpen en gekend onder ondernemingsnummer 0457.629.469.

Descroes bv neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een e-mail naar info@descroes.be, op voormeld postadres of per telefoon op het nummer 03/425.70.40.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.Wanneer u het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer;
  • straatnaam en huisnummer;
  • postcode en gemeente.

Het door u ingevulde ‘bericht’ in het contactformulier wordt door ons niet beschouwd als persoonsgegeven tenzij dit bericht informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Vult u de ‘aanvraag tot gasvrijmeting voor fysieke controle’ in op de website, dan worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • contactpersoon;
  • e-mailadres contactpersoon.

De overige gegevens die u invult op de aanvraag tot gasvrijmeting voor fysieke controle worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze enkel slaan op bedrijfsgegevens en niet op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zo lang de voormelde niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij echter ook als persoonsgegevens behandeld.

2.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies, m.n. voor Google Analytics, Google Tagmanager.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc.

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem dat net als Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc. In de website worden tags, zijnde kleine websitecodefragmenten, geplaatst waarmee eveneens gebruikersgegevens zoals hierboven opgesomd, worden verzameld.

Voor meer informatie over voormelde cookies wordt verwezen naar onze cookieverklaring.
Descroes bvba verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3 Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Descroes bv zouden worden meegedeeld, ziet Descroes bv er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT DOEN WIJ ER MEE?

3.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij:

  • met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden;
  • de door u aangevraagde dienst van een gasvrijmeting voor fysieke controle aan u zouden kunnen leveren.

3.2 Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen.

De functionele cookies op de website registreren de door de bezoeker ingegeven taalvoorkeur en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. Deze cookies hebben als voordeel dat u als gebruiker niet steeds opnieuw uw taalvoorkeur dient in te geven.

De via Google Analytics en Google Tag Manager automatisch verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google en Google Analytics. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website en voor het nagaan van het effect van online advertenties en sociale kanalen, om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen.

3.3 Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons in geen enkel geval meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Descroes bv om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. LINKS

De website bevat een knop om de website of pagina’s van de website te kunnen promoten of te delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Voormelde code plaatst bij gebruik onder meer een cookie (zie Cookieverklaring).

Descroes bvba adviseert u om kennis te nemen van de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig wijzigt) teneinde te weten wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij via voormelde code verwerken.

5. DUUR VAN HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De bekomen persoonsgegevens worden door Descroes bv zo lang bewaard in hun mailbox als nodig om met u op een gerichte wijze in contact te treden. Deze e-mails zullen vervolgens digitaal worden gearchiveerd en zullen na 10 jaar definitief worden verwijderd.

Indien de persoonsgegevens worden overgenomen in het softwaresysteem van Descroes bvba m.o.o. de uitvoering van een verdere commerciële relatie met de desbetreffende klant, worden deze persoonsgegevens zo lang bewaard als de commerciële relatie blijft duren en ook daarna. Zij worden slechts verwijderd op expliciet verzoek van de klant.

6. VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Descroes bv neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

Descroes bv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

7. UW RECHTEN AANGAANDE UW PERSOONSGEGEVENS

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Descroes bv.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Descroes bvba u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen. Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Descroes bvba bovendien het recht bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan Descroes bv met als adres: Straatsburgdok Noordkaai 33, 2030 Antwerpen