Orders

 • Orders dienen schriftelijk aangevraagd te worden;
 • hetzij per e-mail op order@descroes.be (bij voorkeur)
 • hetzij per fax op het nummer 03.216.97.69
 • De aanvraag dient minstens 1 werkdag voor datum van behandeling in ons bezit te zijn, en dit voor 16u zodat wij indien nodig de bevoegde instanties (FOD, Havenkapitein, …) kunnen verwittigen. Gasmetingen op GIP RO en GIP LO kunnen de dag zelf worden aangevraagd, maar worden behandeld in volgorde van ontvangst.
 • Een order bevat volgende gegevens:
 • naam klant
 • facturatie-adres + BTW-nummer
 • contactpersoon, telefoonnr., e-mailadres
 • te behandelen collis/containers + type container
 • globale goederenomschrijving
 • soort behandeling (HT, fumigatie met phosphine/sulfuryldifluoride, gasvrijmeting, …)
 • plaats van uitvoering
 • closing van boot
 • De behandeling vindt plaats tijdens de kantooruren (tussen 8u en 16u) en niet op zater-, zon- en feestdagen.
 • De klant zal steeds een orderbevestiging ontvangen per e-mail met een uniek DC/GC/DP/BW-nummer. Dit nummer dient u telkens te vermelden bij contactname.
 • Indien de klant geen orderbevestiging heeft ontvangen dient deze zelf te informeren of DesCroes het order in gode orde ontvangen heeft. Als er geen reactie volgt kan DesCroes in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien het order niet wordt uitgevoerd.
 • De klant dient tijdig de correcte containernummers schriftelijk door te geven.
 • De persoon of het bedrijf dat een order plaatst voor een derde partij blijft ten allen tijde verantwoordelijk en blijft ook steeds de contactpersoon in dit dossier.

PLAATS VAN BEHANDELING:

 • De klant zorgt ervoor dat de behandeling conform de vigerende wetgeving kan en mag worden uitgevoerd op de door hem opgegeven plaats.
 • Fumigaties in de Haven van Antwerpen kunnen enkel gebeuren op erkende fumigatiezones. Deze zijn erkend door de Havenkapitein (afdeling gevaarlijke goederen).
 • Buiten het havengebied dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan voor fumigaties:
 • perimeter van 10m
 • in deze zone mogen geen mensen en/of dieren aanwezig zijn tijdens een begassing
 • deze zone is omheind en ligt op privé-terrein
 • Hittebehandelingen kunnen plaatsvinden op elke zone indien:
 • de container vrijstaat
 • geen brandbare goederen in de buurt staan
 • op een veilige en onbrandbare ondergrond
 • mits toelating van de consessionaris
 • Indien de opgegeven plaats van behandeling niet conform is of onveilig, behoudt DesCroes het recht om de behandeling niet uit te voeren. Bijkomende kosten hierdoor kunnen niet belast worden aan DesCroes.

SOORTEN BEHANDELING:

 • Vermeld op uw order duidelijk welke behandeling u wenst:
 • Hittebehandeling conform ISPM#15-norm (56°C – 30 minuten tot in de kern van het hout)
  Enkel van toepassing op verpakkings- en stuwagehout
  Duur van behandeling: 3 à 5 uren
 • Fumigatie met phosphine (PH3)
  Enkel van toepassing op voeding (bloem, noten, cacao, …) en/of consumptiegoederen (tabak, …)
  Duur van behandeling: minium begassingsperiode van 5 dagen + ventilatieperiode van 2 dagen (kan langer duren afhankelijk van de buitentemperatuur)
 • Fumigatie met sulfuryldifluoride (SO2F2)
  Enkel van toepassing op hout dat geen verpakkings- of stuwagehout is (houten meubels, antiek, …) of natuutrlijke productebn (potgrond, boomstammen, …)
  Duur van behandeling: minimum begassingsperiode van 24 uren + ventilatieperiode van 2 uren
 • Ontsmetting van containers met tweedehandskledij
 • Foggen van importcontainers
  Bvb. bij aanwezigheid van spinnen of insecten
 • Gasmeting en vrijgave op vraag van de douane voor fysieke controle
  Het vrijgavedocument is slechts 2u geldig na het uur van vrijgave
  De klant dient te container te laten afzetten op de ontgassingszone
 • Indien wij een meting moeten uitvoeren op een bepaald uur, kunnen wij maximum 30 minuten blijven wachten. Indien de klant wenst dat we blijven wachten zullen er wachturen aangerekend worden.
 • Ontgassing en vrijgave van fumigatiecontainers (import)
 • Kunnen enkel plaatsvinden op erkende fumigatiezones
 • De klant dient zelf te informeren bij de ontvanger welke behandeling van toepassing is.
 • Descroes kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld bij schade ten gevolge van een verkeerde behandelingskeuze en/of een te korte behandelingsperiode die op vraag van de de klant vroegtijdig werd beëindigd (bvb. bij fumigatie met phosphine een minimum periode van 7 dagen of langer afhankelijk van de buitentemperatuur).
  Tevens kan Descroes niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan goederen die voortkomt uit een behandeling van de container.

ISPM#15 MARKERING:

 • Al het verpakkings- en stuwagehout dient gestempeld te zijn met de IPPC-markering, en dit steeds op 2 overliggende zijdes.
 • Het hout dient gestempeld te worden tijdens het stuffen van de container. De klant dient dit zelf te controleren.
 • Indien het hout niet gestempeld is, zal Descroes zoveel mogelijk stempelen waar mogelijk. DesCroes kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor gedeeltelijke markering tenzij de klant opdracht geeft aan een derde partij om de container na de behandeling te laten strippen, te laten stempelen door Descroes en vervolgens de container terug te stuffen.
 • De klant dient steeds zelf te informeren of het land van bestemming de ISPM#15-norm geïmplementeerd heeft. Een overzicht van landen die de ISPM#15-norm geïmplementeerd hebben, vind je op www.ispm15.com

CERTIFICAAT:

 • Na elke behandeling kan er steeds een certificaat afgeleverd worden indien wij volgende gegevens ontvangen hebben:
 • verzender
 • ontvanger
 • goederenomschrijving + gewichten
 • loshaven
 • bootnaam/vervoermiddel of bezorgt ons een kopie van de B/L.
 • Het certificaat wordt binnen de 2 werkdagen uitgesteld na het ontvangen van bovenstaande gegevens.
 • Klanten die zelf onze sjablonen invullen, krijgen voorrang en ontvangen het gevalideerde certificaat dezelfde dag nog.
 • De klant kan op uitdrukkelijke vraag een draft van het certificaat krijgen. Pas na het akkoord van de klant zal het originele certificaat worden uitgesteld.
 • De certificaten worden steeds in digitale vorm (PDF-bestand) naar de klant verzonden en geldt als origineel certificaat.
 • Enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant kunnen wij een uitgeprinte versie bezorgen per reguliere post.
 • Indien u de certificaten wenst op te halen per courier, dient u hier zelf opdracht voor te geven. Descroes kan in geen geval belast worden met kosten van couriers en/of expresszendingen.
 • Certificaten kunnen 1x aangepast worden zonder bjikomende kosten. Bij meerdere aanpassingen behoudt Descroes zich het recht € 10 per certificaat aan te rekenen.

FYTOSANITAIR CERTIFICAAT:

 • De klant dient op voorhand op te geven of er een fytosanitair certificaat nodig is; in dit geval moeten wij de vraag stellen aan het FAVV of zij een gehandtekende fyto kunnen afleveren.
 • Om een fyto aan te vragen, dient er steeds een invoervergunning afgeleverd te worden.
 • De klant dient tijdig volgende instructies op te geven om het certificaat te kunnen uitstellen:
 • verzender
 • ontvanger
 • goederenomschrijving
 • gewicht of volume van het hout
 • oorsprong van het hout
 • loshaven
 • bootnaam
 • Het FAVV kan vragen om een fysieke controle uit te voeren op de goederen alvorens het certificaat wordt gehandtekend. De kosten hiervoor vallen steeds ten laste van de klant.
 • Descroes kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien het FAVV weigert een fytosnaitair certificaat af te leveren.
 • Voor een fyto kan steeds een draft gevraagd worden. Pas na akkoord van de klant wordt het originele certificaat uitgesteld.
 • Aanpassingen op een fytosanitair certificaat nadat het uitgesteld werd, zijn niet mogelijk. Er zal steeds een nieuw certificaat moeten opgemaakt worden.
 • Het uistellen van een fyto duurt minstens 2 werkdagen na ontvangst van uw gegevens.
 • Het originele fytosanitair certificaat wordt steeds verzonden per reguliere post. Descroes kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien het certificaat verdwijnt in de post.
 • Indien u de certificaten wenst op te halen per courier, dient u hier zelf opdracht voor te geven. Descroes kan in geen geval belast worden met kosten van couriers en/of expresszendingen.
 • Indien u wenst dat Descroes de verzending van certificaten verzorgd, zal hiervoor een courier naar keuze van Descroes worden aangesteld. De verzendingskosten en een bijkomende
  administratieve kost worden doorgerekend aan de klant. Descroes kan in geen enkel geval verantwoordlijk worden gesteld indien de documenten niet of laattijdig worden bezorgd bij de klant
  indien er een bewijs is dat deze effectief het kantoor van Descroes hebben verlaten per courier. Bij problemen staat de klant zelf in om de courier eventueel in gebreke te stellen. Alle kosten
  die hieruit voortvloeien kunnen in geen enkel geval verhaald worden op Descroes.

UITVOERING:

 • De klant zorgt er zelf voor dat de container(s)/colli(s) vrij staan, op een reglementaire locatie om te kunnen behandelen.
 • Indien een container geblokkeerd wordt dmv een blokkeringsdocument, mag deze in geen geval verplaatst en/of vervoerd worden. Pas na afgifte van een gehandtekend vrijgavedocument mag de container verplaatst/vervoerd worden. Descroes kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien de klant de container verplaatst/vervoerd indien deze geblokkeerd staat.
 • Containers kunnen enkel beschouwd worden als zijnde behandeld indien de klant een gehandtekend vrijgavedocument overhandigd krijgen. Zonder dat de klant in het bezit is van het vrijgavedocument kan DesCroes in geen veval verantwoordelijk worden gesteld voor het onvolledig uitvoeren van het order.
 • De uitvoeringen gebeuren tijdens de kantooruren: van maandag tem vrijdag (muv van feestdagen), tussen 8u en 16u.

VERZEGELING VAN CONTAINER:

 • Export-containers worden na de behandeling verzegeld met een “boltseal” tenzij de klant een eigen zegel aan de container wenst te hangen.
 • De klant kan op voorhand een zegel reserveren indien het over 1 container gaat of indien de containernummers gekend zijn.
 • Descroes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortvloeien uit:
 • het verloren gaan van een gereserveerde zegel
 • het stuk gaan van een gereserveerde zegel
 • het telefonisch opgeven van een gereserveerd zegelnummer indien dit fout blijkt te zijn.
 • Aan de hand van een DC-nummer zijn zegels steeds opvraagbaar.

GASMETINGEN:

 • Gasmetingen op GIP LO & GIP RO vinden plaats tussen 8u en 17u. Voor metingen voor 8u en na 17u worden er wachturen aangerekend (zie offerte).
  Indien de container om 17u nog niet op de GIP is aangekomen, gaan wij ervanuit dat de meting verzet wordt naar een andere dag.
  Zonder tegenbericht per e-mail van de klant voor 17u, zullen wij blijven wachten totdat de container is aangekomen op de GIP. Supplementen worden aangerekend volgens onze offerte.
 • Gasmetingen op buitenkaaien vinden plaats tussen 9u00 en 16u00. Deze metingen gebeuren dmv luchtstaalanalyses: wij nemen een luchtstaal die door een gasmeetdeskundige op een andere locatie wordt geanalyseerd. Rond het uur van fyco wordt het rapport per e-mail bezorgd.
 • Voor fyco’s op buitenkaaien die voor 8u30 dienen uitgevoerd worden, wordt een supplement buiten kantooruren aangerekend.
 • Wij kunnen in geen enkel geval garanderen dat wij aanwezig zullen zijn op het vermoedlijke uur vermeld in uw opdracht. Eventuele wachturen van transporteurs kunnen nooit op Descroes worden verhaald.
 • Wij zijn vrijwel permanent aanwezig op GIP LO en GIP RO. Metingen op andere kaaien dienen een dag op voorhand worden aangevraagd voor 16u.
 • Op de buitenkaaien dienen de containers minstens 2u voor de fyco in de vrijzetzone te staan om tijdig een luchtstaal te kunnen nemen.
 • Indien de container niet vrij staat, zullen kosten worden aangerekend. Dit zal gebeuren onder de vorm van een nutteloze verplaatsing (zie offerte).

TARIEVEN:

 • Op eenvoudige aanvraag per e-mail, fax of telefoon, zenden wij u onze tarieven.
 • Onze tarieven zijn jaarlijks herzienbaar en geldig tem 31 december van dat jaar, tenzij anders vermeld.
 • Op onze offertes staat steeds vermeld wat in de prijs is inbegrepen.
 • De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.
 • De klant dient steeds zelf te informeren hoeveel een behandeling kost.
 • Offertes zijn op te vragen bij Denny Hermann – Tel 03.425.70.41 – denny@descroes.be

BETALINGSVOORWAARDEN:

 • Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij gebreke van betaling (8 dagen na ingebrekestelling) is op openstaande facturen een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% en een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur.
 • Indien wij na het facturatie een creditnota en nieuwe factuur dienen op te stellen door een fout van de klant (bvb. geen correct facturatieadres, foutief BTW-nummer, referentienummer, …) zal er een administratieve meerkost van € 12,50 aangerekend worden.
 • Indien een order werd geplaatst voor een derde partij, blijft de persoon/het bedrijf dat het order plaatste verantwoordelijk gehouden voor een correcte betaling. Bij niet betaling door de derde partij zullen alle kosten (ook intresten, verwijlintresten, forfaitaire schadevergoeding, gerechtelijke en niet-gerechtelijke kosten) onverwijld gefactureerd worden aan de opdrachtgever die het order plaatste bij Descroes.

KLACHTEN:

 • Klachten dienen binnen de 8 dagen na behandeling gemeld te worden.
 • Klachten moeten ons steeds toekomen per aangetekend schrijven.
 • DesCroes kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen na behandeling indien de behandeling op correcte wijze en conform de vigerende regel- en wetgeving werd uitgevoerd. De klant verklaart zich akkoord met alle bovenstaande voorwaarden indien DesCroes geen tegenbericht ontvangt na het doorzenden van de orderbevestiging met DC-nummer.
 • Het certificaat garandeert geen resultatenverbintenis (afhankelijk van variabele factoren: bvb. vochtigheid, doorlaatbaarheid gas, …)

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Laatste wijziging: 25.01.2018

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com